MIT Global Teaching Labs in Wales 2020Application deadline: Friday 18th October 2019

To download the English application form, please click the following link: Download.

To download the Welsh application form, please click the following link: Download.

Equal Education has been appointed by the Welsh Government to deliver and manage the MIT Global Teaching Labs (GTL) in Wales programme in January 2020!

Through the MIT Global Teaching Labs (GTL) programme, MIT sends approx. 180 instructors to schools in 24 countries across the world every January to work with science and maths departments to boost STEM education, taking lessons, carrying out workshops and masterclasses and providing smaller group support to students. Please see the following link for more information about the programme: http://misti.mit.edu/global-teaching-labs

In January 2019, we brought three MIT Global Teaching Labs (GTL) instructors to Wales who spent 3 weeks teaching science and maths projects and workshops at Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Fitzalan High School and Y Pant Comprehensive School, visiting other schools across South Wales, supporting The Seren Network by delivering masterclasses, and connecting with the tech and STEM-related industries through Be The Spark (www.bethespark.wales), Techniquest, Codez Academy and other organisations. Please see the following link for the MIT GTL in Wales 2019 programme video: https://vimeo.com/326321311

Find out more about the experiences of some of the MIT instructors who came to Wales through the MIT Global Teaching Labs (GTL) in Wales programme in 2019 by following the links below:

https://misti.mit.edu/meche-student-margaret-bertoni-teaches-stem-classes-barry-wales

https://misti.mit.edu/architecture-and-mechanical-engineering-student-ciera-gordon-teaches-energy-efficient-design

MIT Global Teaching Labs (GTL) in Wales 2020

In January 2020, 12 MIT GTL instructors will be coming to Wales, teaching in schools across all four regions (CSC, EAS, ERW & GWE) and living with host families, immersing themselves fully in Welsh life and culture, learning about our unique language, history and evolving education system.

In addition to supporting learners, the MIT GTL instructors provide an excellent boost to schools in terms of professional learning, demonstrating schools’ capacity and abilities as learning organisations and co-working with other schools, all in line with the new policy agenda as outlined in the new curriculum and national mission for education in Wales.

We’re incredibly excited to be expanding this programme as part of our wider efforts to improve the education landscape in Wales through enabling pupils and professionals to access opportunities with international reach.

Applying to host an instructor from MIT

We’re now looking to select 12 schools across Wales to host 12 instructors from MIT this coming January!

To apply for your school to take part in the MIT Global Teaching Labs in Wales 2020 programme, please download the application form here.

You can also contact Liam Rahman and Manon Charles at Equal Education today on 02920 697129 or 01554 777749 for further information about the programme as well as support and guidance with your application!

unnamed-1

IMG_8783

I lawrlwytho y ffurflen gais Saesneg, cliciwch y ddolen canlynol: Download

I lawrlwytho y ffurflen gais Cymraeg, cliciwch y ddolen canlynol: Download

Mae Equal Education wedi cael ei dewis gan Llywodraeth Cymru i ddarparu a rheoli rhaglen MIT Global Teaching Labs (GTL) yng Nghymru yn Ionawr 2020!

Mae’r rhaglen MIT Global Teaching Labs (GTL) yn anfon tua 180 o hyfforddwyr i ysgolion mewn 24 gwlad ar draws y byd bob mis Ionawr i weithio gydag adrannau gwyddoniaeth a mathemateg er mwyn hybu addysg STEM, dysgu gwersi, cynnal gweithdai a cynnig cefnogaeth i grwpiau llai o ddisgyblion. Cliciwch ar y ddolen canlynol i weld fwy o wybodaeth am y rhaglen: http://misti.mit.edu/global-teaching-labs

Yn Ionawr 2019, fe wnaeth tair hyfforddwr MIT Global Teaching Labs (GTL) dreulio 3 wythnos yn dysgu prosiectau a gweithdai gwyddoniaeth a mathemateg yn Ysgol Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Fitzalan ac Ysgol Gyfun y Pant, yn ymweld ag ysgolion eraill ar draws De Cymru, cefnogi gweithgareddau Rhwydwaith Seren drwy gynnal gweithdai, ac hefyd yn cysylltu â diwydiannau sy’n ymwneud a phynciau STEM a technoleg drwy sefydliad Be The Spark (www.bethespark.wales), Techniquest, Codez Academy a sefydliadau eraill. Cliciwch y ddolen canlynol i wylio fideo MIT GTL yng Nghymru 2019: https://vimeo.com/326321311

Fe allwch ddarganfod mwy am brofiadau’r hyfforddwyr MIT GTL yng Nghymru drwy ddilyn y dolenni canlynol:

https://misti.mit.edu/meche-student-margaret-bertoni-teaches-stem-classes-barry-wales

https://misti.mit.edu/architecture-and-mechanical-engineering-student-ciera-gordon-teaches-energy-efficient-design

MIT Global Teaching Labs (GTL) yng Nghymru 2020

Yn Ionawr 2020, fe fydd 12 hyfforddwr yn dod i Gymru, yn dysgu mewn ysgolion ar draws y 4 rhanbarth (CSC, EAS, ERW & GWE) ac yn aros gyda theuluoedd cynnal er mwyn ymdrwytho ym mywyd a diwylliant Cymru, ac er mwyn dysgu am ein iaith unigryw, ein hanes, a’n system addysgiadol newydd.

Ynghyd â cefnogi dysgwyr, mae’r hyfforddwyr MIT GTL yn cynnig cyfle gwych i’r ysgolion o ran datblygiad proffesiynol, ac er mwyn dangos gallu ysgolion a’u gallu fel sefydliadau dysgu a cyfle i gyd-weithio gydag ysgolion eraill. Mae hyn i gyd yn unol gyda’r agenda polisi newydd sydd yn cael ei amlinellu yn y cwricwlwm newydd a’r genhadaeth cenedlaethol am addysg yng Nghymru.

Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr i fod yn ehangu’r rhaglen yma fel rhan o’n ymdrechion i wella tirlun addysg yng Nghymru drwy galluogi myfyrwyr ac athrawon i gael cyfleoedd rhyngwladol.

Ymgeisio i gynnal hyfforddwr MIT

Rydym ni nawr yn edrych i ffeindio 12 ysgol ar draws Cymru i gynnal 12 hyfforddwr yn mis Ionawr!

I ymgeisio i fod yn rhan o raglen MIT Global Teaching Labs yng Nghymru 2020, fe allwch chi lawrlwytho’r ffurflen gais Download

Fe allwch hefyd gysylltu â Liam Rahman a Manon Charles yn Equal Education heddiw ar 02920 697 129 neu 01554 777 749 am fwy o wybodaeth am y rhaglen, neu am gefnogaeth a cyngor gyda’ch cais!